บทความทั้งหมด

การรับรองมาตรฐาน ISO แสดงให้เห็นถึงศักยภาพขององค์กรที่ได้รับการตรวจสอบโดยบุคคลที่สามที่มีอิสระ (Certification Body) การรับรองที่จะนำผลประโยชน์ทางธุรกิจก้าวไปสู่ตลาดที่กว้างขึ้นโดยการช่วยองค์กรที่โดดเด่นจากกลุ่มธุรกิจเดียวกันสามารถเปิดประตูสู่ตลาดใหม่ในขณะที่ช่วยรักษาสิ่งเดิมที่มีอยู่ ISO ช่วยจัดระเบียบและจัดการองค์กรโดยองค์กรจะได้รับการตรวจประเมินเป็นประจำทุกปีเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรยังคงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ไทแทน กรุ๊ป ได้มีการจัดการอบรมและซ้อมแผนดับเพลิงจัดขึ้นเพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง สามารถระงับเหตุเพลิงไหมไ้ด้ มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกาหนดไว้ในแผนฉุกเฉินกรณีเพลิงไหม้ได้อย่างถูกต้อง และพนักงานได้ฝึกใช้อุปกรณ์ดับเพลิงทดลองดับเพลิงท่ีอาจเกิดข้ึนและสามารถปฏิบัติตนได้ตามหน้าที่ท่ี กาหนดไว้ในแผนฉุกเฉินกรณีเพลิงไหม้ได้

        บริษัท ไทแทน เครน จำกัด ขอเรียนเชิญลูกค้า ประชาชนทั่วไป และพนักงานของบริษัทลูกค้าทุกคน ร่วมสนุกในโครงการประกวดภาพถ่าย และคลิปวีดีโอ เกี่ยวกับรอก และเครนไฟฟ้า ของบริษัท ไทแทน เครน ที่ทุกคนได้พบเห็นในโรงงานของตนเอง หรือสถานที่ต่างๆ ซึ่งอาจอยู่ในระหว่างการผลิต กำลังขนส่งบนถนน กำลังอยู่ระหว่างการติดตั้งที่โรงงานของลูกค้า...

"ไทแทน" เครนเหนือศีรษะ รูปแบบ : เครนแบบคานคู่ น้ำหนักยก : 5 ตัน ระยะกว้าง : กว้าง 33 เมตร ระยะยก : สูง 10 เมตร รางวิ่ง : ยาว 90 เมตร

"ไทแทน" เครนเหนือศีรษะ รูปแบบ : เครนแบบคานคู่ น้ำหนักยก : 10 ตัน ระยะกว้าง : กว้าง 28 เมตร ระยะยก : สูง 8 เมตร รางวิ่ง : ยาว 133 เมตร

"ไทแทน" เครนเหนือศีรษะ รูปแบบ : เครนแบบคานเดี่ยว น้ำหนักยก : 3.2+3.2 ตัน ระยะกว้าง : กว้าง 17 เมตร ระยะยก : สูง 10 เมตร รางวิ่ง : ยาว 100 เมตร

"ไทแทน" เครนเหนือศีรษะ รูปแบบ : เครนแบบคานคู่ น้ำหนักยก : 35 ตัน ระยะกว้าง : กว้าง 15 เมตร ระยะยก : สูง 10 เมตร รางวิ่ง : ยาว 162 เมตร

"ไทแทน" เครนเหนือศีรษะ รูปแบบ : เครนแบบคานคู่ น้ำหนักยก : 30 ตัน ระยะกว้าง : กว้าง 24 เมตร ระยะยก : สูง 9 เมตร รางวิ่ง : ยาว 255 เมตร

"ไทแทน" เครนเหนือศีรษะ รูปแบบ : เครนแบบคานคู่ น้ำหนักยก : 5 ตัน ระยะกว้าง : กว้าง 33 เมตร ระยะยก : สูง 6.5 เมตร รางวิ่ง : ยาว 60 เมตร

"ไทแทน" เครนเหนือศีรษะ รูปแบบ : เครนแบบคานเดี่ยว น้ำหนักยก : 5 ตัน ระยะกว้าง : กว้าง 21 เมตร ระยะยก : สูง 10 เมตร รางวิ่ง : ยาว 162 เมตร

"ไทแทน" เครนเหนือศีรษะ รูปแบบ : เครนแบบคานคู่ น้ำหนักยก : 25 ตัน ระยะกว้าง : กว้าง 20 เมตร ระยะยก : สูง 10 เมตร รางวิ่ง : ยาว 120 เมตร

"ไทแทน" เครนเหนือศีรษะ รูปแบบ : เครนแบบคานคู่ น้ำหนักยก : 25 ตัน ระยะกว้าง : กว้าง 12 เมตร ระยะยก : สูง 10 เมตร รางวิ่ง : ยาว 60 เมตร

"ไทแทน" เครนตั้งเสายื่นแขนหมุน รูปแบบ : เครนแบบคานเดี่ยว น้ำหนักยก : 1 ตัน แขนยื่น : ยาว 5 เมตร หมุน : 180 องศา ระยะยก : สูง 5 เมตร

"ไทแทน" เครนสนามขาสูง 2 ข้าง รูปแบบ : เครนแบบคานเดี่ยว น้ำหนักยก : 5 ตัน ระยะกว้าง : กว้าง 18 เมตร ระยะยก : สูง 10 เมตร รางวิ่ง : ยาว 83 เมตร

"ไทแทน" เครนสนามขาสูง รูปแบบ : เครนแบบคานคู่ น้ำหนักยก : 20 ตัน ระยะกว้าง : กว้าง 30 เมตร ระยะยก : สูง 10 เมตร รางวิ่ง : ยาว 120 เมตร

"ไทแทน" เครนสนามขาสูงเพิ่มแขนยื่น รูปแบบ : เครนแบบคานคู่ น้ำหนักยก : 25 ตัน ระยะกว้าง : กว้าง 28+5 เมตร ระยะยก : สูง 10 เมตร รางวิ่ง : ยาว 54 เมตร