2011.02.005 แนะนำการบริการ Service เครนไฟฟ้า

Last updated: 10 ม.ค. 2561  |  15489 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 

 
 
"เรายินดีให้บริการงานเกี่ยวกับรอกและเครนไฟฟ้าของท่าน ด้วยประสบการณ์ ความรู้
ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์จริงใจ"
 
       บริษัทฯ เราให้บริการตรวจเช็คเครน รวมถึงการ Preventive Maintanance ให้กับรอกและเครนของ
ลูกค้า ซึ่งไม่เพียงให้ลูกค้าแน่ใจ และเชื่อมั่นว่าอุปกรณ์การยกชิ้นงานของลูกค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยัง
สามารถเพิ่มอายุขัยของอุปกรณ์ของคุณ และรวมทั้งมีความปลอดภัยของสถานที่ผลิต และสถานที่ทำงาน

นโยบายในการให้บริการของ
ศูนย์ไทแทนเครน
  ธุรกิจงานการให้บริการของ
ศูนย์บริการไทแทนเครน

1. "ความปลอดภัย" ต้องทำเป็นอันดับแรก สำหรับ
 
1. การตรวจเช็คคุณภาพ และบริการบำรุงรักษารอก
  ทุกๆคน และทุกๆ งานด้วยความรับผิดชอบของเรา     และเครนไฟฟ้าตามสัญญาที่ได้ตกลงซื้อขายเป็น
2. เราส่งเสริมพัฒนาทีกษะความสามารถ และให้ความ     โปรแกรมการบริการตามกำหนดในช่วงระยะเวลา
  รู้เพิ่มเติมพร้อมจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือในการทำ     ต่อปี หรือช่วงเวลาแต่ละครั้งตามตกลง
  งานให้บริการที่ดี และมีประสิทธิภาพ ให้กับทีมงาน   2. การซ่อมแซมเร่งด่วน การซ่อมแซมแก้ไขปัญหา
  และช่างผู้ให้บริการทุกคนอย่างสม่ำเสมอ     ความชำรุดเสียหายและการโอเวอร์ฮอน เพื่อปรับ
3. เราทำงานตรวจเช็ครอกและเครนไฟฟ้า ตามหลัก      ปรุงสภาพชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ หรืออะไหล่ที่ชำรุด 
  ขั้นตอนมาตรฐานด้วย ความรู้และเข้าใจผลิตภัณฑ์     และหาซื้อไม่ได้แล้ว ของรอกและเครนไฟฟ้า
  อย่างละเอียดรอบคอบครบถ้วนตรงเวลา ทำให้   3. ครบถ้วนสำหรับผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไหล่
  เกิดความไว้วางใจเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของรอก     สำหรับเครนไฟฟ้าทั้งหมดทุกชนิด และเรามี
  และเครนไฟฟ้า ต่อลูกค้าและผู้ใช้     อะไหล่ครบ 100% ของรอกไฟฟ้า ยี่ห้อ
4. ลูกค้าสามารถเชื่อมั่นได้ถึงความชัดเจนในการให้      "Street" และ "Kukdong" ทุกรุ่นครบในสต็อก
  บริการ และการตกลงในการทำงานของเราที่เป็น   4. การให้บริการทดสอบประสิทธิภาพการยกน้ำหนัก
  ไปได้บนความสำเร็จของงานอย่างมีคุณภาพดี บน     และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย
  ตารางเวลาการส่งมอบที่กำหนด     ของโครงสร้างและชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ของรอกและ
5. ค่าบริการของเรา ต้องเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงที่      เครนไฟฟ้า พร้อมออกรายงานการตรวจสอบคุณ
  สุดในด้านการบริการ รวมทั้งคุณภาพที่ดีกว่า เวลา     ภาพ และเอกสารรับรองความปลอดภัย(คป.1)
   ที่รวดเร็วกว่า และความรับผิดชอบต่องานหลังการ   5. บริการรับจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการใช้
  ขายที่เกิดขึ้นแล้ว     รอกและเครนไฟฟ้าเบื้องต้น และสิ่งที่ต้องปฏิบัติ
      ต้องระมัดระวัง และต้องป้องกันไว้ก่อน
     
อ่านต่อ>>   อ่านต่อ>>

ขอบเขตขั้นต่ำของการดำเนินงานในการตรวจสอบ และการให้บริการบำรุงรักษาตามมาตรฐาน : 

1. รายการระบบรอกยกขึ้น-ลง

มอเตอร์ขับ
- ตรวจสอบการทำงาน
- ตรวจสอบการติดตั้ง
- ตรวจหาการเกิดเสียง และการสั่น
  สะเทือน  
ชุดเบรครอก 
- ตรวจสอบการใส่ผ้าเบรค และระยะของ
  เฟืองผ้าเบรค
- ตรวจสอบ/ปรับระยะ gap ที่ถูกต้อง  
- ตรวจสอบการทำงาน
- ตรวจสอบการติดตั้ง
- ตรวจสอบการเคลื่อนที่ของผ้าเบรค
- ตรวจสภาพสกปรกของผ้าเบรค พร้อมทำ
  ความสะอาด
ชุดมูเล่ตะขอรอก
- ตรวจสอบลูกปืน/สวมใส่บุช
- ทำการหล่อลื่นด้วยสเปรย์ที่มีคุณภาพ
  หรืออัดจารบี
- ตรวจสอบรอกแตกร้าว หรือเสียรูปของ
  มูเล่
- ตรวจสอบการยึดและการติดตั้ง
- ตรวจสอบความเสียหายการเสียรูป
- ตรวจสอบความเสียหาย การเสียรูป
       
ห้องเกียร์มอเตอร์ขับ
- ตรวจเช็คระดับน้ำมันและการรั่วไหล
- ตรวจสอบการติดตั้ง
- ตรวจหาการเกิดเสียง และการสั่นสะเทือน
ชุดเรียงสลิง
- ตรวจสอบการสวมใส่การติดตั้ง 
- ตรวจสอบชุดวิ่งของพาโรปไกด์
- ตรวจสอบสภาพของชุดสปริง และความดันของ
  สปริง
ชุดเบรคมอเตอร์
- ตรวจสอบลักษณะสลิงการหักงอหรือผิดรูป
- ตรวจสอบจุดยึดและล็อกต่างๆ
- ตรวจสอบการร้อยสลิงและสภาพของร่องแกน
  ม้วนสลิง 
- ทำการหล่อลื่นสลิงด้วยสเปรย์ที่มีคุณภาพ
ชุดสวิทช์ตัดของตะขอรอก   
- ตรวจสอบตำแหน่งที่ถูกต้อง 
- ตรวจสอบสภาพชุดก้านลิมิท
          อ่านต่อ>>

2. รายการระบบรอกวิ่งตามแนวขวาง และตามแนวยาว

มอเตอร์ขับ
- ตรวจสอบการทำงาน
- ตรวจสอบการติดตั้ง
- ตรวจการหาเสียงเกิด และการสั่น
  สะเทือน
ห้องเกียร์มอเตอร์ขับ
- ตรวจเช็คระดับน้ำมัน และการรั่วไหล
- ตรวจสอบการติดตั้ง        
- ตรวจหาการเกิดเสียง และการสั่น 
  สะเทือน     
- ตรวจสอบภาพชิ้นส่วนภายใน   
ชุดล้อวิ่งตามแนวขวาง/ตามแนวยาว
- การสวมใส่และการยึดกับหน้า
  แปลน     
- ตรวจสอบรอยแตกร้าว      
- ตรวจสอบการติดตั้ง
- ตรวจสอบความสม่ำเสมอของขนาดล้อ
       
ชุดเบรคมอเตอร์ขับ

- ตรวจสอบการใส่ผ้าเบรคระยะของเฟือง
  ผ้าเบรค
- ตรวจสอบ/ปรับระยะ gap ที่ถูกต้อง
- ตรวจสอบการทำงาน
- ตรวจสอบการติดตั้ง 
- ตรวจสอบการเคลื่อนที่ของผ้าเบรค
- ตรวจสอบสภาพสกปรกของผ้าเบรค
  พร้อมทำความสะอาด                


   

          อ่านต่อ>>

3. การตรวจสภาพทางไฟฟ้า

ชุดสวิทช์กดควบคุม
- สภาพทั่วไป
- สภาพของปุ่มกด
- การทำงานของปุ่มกด
สายไฟสวิทช์คอนโทรล    
- สภาพของฉนวนปลอกหุ้ม
- สภาพและการยึดของสายสลิง        
ระบบควบคุมและอุปกรณ์ไฟฟ้า

- ตรวจเช็คสภาพของคอนแทค
- ตรวจเช็คการทำงานของแมกเนติก รีเลย์
  และตัวตั้ง
- ตรวจเช็คสภาพการเดินสายไฟ สภาพสาย
  ไฟ
- ตรวจสอบสภาพการทำงานที่ถูกต้องของ
  อุปกรณ์ เช่น หลอดไฟ ไซเรน
- ตรวจสอบระบบป้องกันการชน เช่น ชุดวิ่ง
  ตามแนวขวางชุดวิ่งตามแนวยาว
          อ่านต่อ>>
 
         เกี่ยวกับความพร้อมต่างๆ ของศูนย์บริการไทแทนเครนในปัจจุบัน ทั้งทางด้านวิศวกร และทีมงานที่มีความรู้ทักษะและ
ประสบการณ์ชำนาญงานมากกว่า 10 ปี การบริหารงานที่ดี มีจริงจังความรับผิดชอบในงาน มีขั้นตอนวิธีการทำงานที่ถูกต้องมี
อุปกรณ์เครื่องมือในการทำงานที่ดีและครบถ้วนมีความเป็นมืออาชีพในด้านรอกและเครนไฟฟ้าโดยเฉพาะ จะทำให้คุณรับรู้ถึงผล
ของประสิทธิภาพการใช้งานที่แท้จริงของรอกและเครนไฟฟ้าของคุณได้ถูกต้องแน่นอน เมื่อหลังจากตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน
ความปลอดภัยของโครงสร้าง และชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ของรอกและเครนไฟฟ้าแล้ว หากตรวจพบความผิดปกติของโครงสร้าง หรือ
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย เรายังมีความพร้อมรับบริการรับซ่อมแซม ปรับปรุงโอ-
เวอร์ฮอน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้แก้ไขปัญหางานทั้งหมดได้ด้วยทีมงานเดียวจนผ่านการรับรับรองมาตรฐานความ
ปลอดภัยจากเราจนเสร็จสิ้นดังที่ได้กล่าวว่าทั้งหมดนี้ สามารถทำให้ความลูกค้าทุกท่านเกิดความมั่นใจในการใช้งานและมีความ
ปลอดภัยกับผลิตภัณฑ์รอกและเครนไฟฟ้าที่ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน และรับรองความปลอดภัยจากเรา อย่างแท้
จริง
 
สนใจติดต่อสอบถามข้อมูล หรือเรียกใช้บริการได้ที่
เบอร์โทร.      0 3857 0470-3  ต่อ 13, 43-45
เบอร์แฟกซ์.   0 3857 0474
เบอร์โทรด่วน. 08 1867 0420
e-mail address. titanservice@live.com  
 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้