2015.07.057 หลักเกณฑ์ และวิธีการ การใช้เชือก ลวดสลิง และรอก

Last updated: 10 Jan 2018  |  18792 Views  | 

 
 
 
 
สวัสดีค่ะ ลูกค้าบริษัท ไทแทน เครน จำกัด ทุกท่าน
 
       ในเดือนนี้ก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะ ในแต่ละเดือนทางบริษัทฯ จะนำข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าเครนไฟฟ้า และผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้งานกับเครนไฟฟ้ามาให้ลูกค้าได้รับทราบกันในทุกเดือน และการบอกเล่าให้ลูกค้าได้รับทราบเกี่ยวกับวันสำคัญๆ ของประเทศไทยเรา และวันสำคัญที่เป็นสากลโลกค่ะ และในเดือนนี้ดิฉันก็ได้สืบค้นเกี่ยวกับวันสำคัญของไทยเราอีกวันด้วยค่ะ นั่นก็คือ "วันภาษาไทย" ค่ะ
 
      ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ อันเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาติ สมควรจะได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ไว้ให้ยั่งยืนตลอดไปค่ะ จึงได้กำหนดให้วันที่ 29 กรกฎาคม เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติค่ะ
 
         ทั้งนี้ในยุคปัจจุบันวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว เกิดเทคนิคใหม่ๆ ในการติดต่อสื่อสาร
ที่มุ่งเน้นความ สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้ภาษาไทยซึ่งเป็นสื่อกลางสำคัญในการติดต่อ และผูกพันต่อการดำรงชีวิตประจำวันของคนไทยได้รับผลกระทบ ทั้งภาษาพูด และภาษาเขียน ทำให้ภาษาไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างน่าวิตกเป็นอย่างยิ่งค่ะ  สภาพการณ์เช่นนี้หากไม่เร่งรีบหาทางแก้ไข และป้องกันเสียแต่เนิ่นๆ การใช้ภาษาไทยของเราก็จะยิ่งเสื่อมลง  จะส่งผลเสียหายต่อเอกลักษณ์และคุณค่าของภาษาไทยเป็นทวีคูณค่ะ     
          ขอบอกกล่าวเกี่ยวกับวันสำคัญของไทยเรา ที่เป็นวัน "ภาษาไทยแห่งชาติ" ไว้เพียงเท่านี้นะคะ และต่อจากนี้ดิฉันขอนำลูกค้าทุกท่านเข้าเนื้อหาที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการการใช้เชือก การใช้ลวดสลิง และการใช้รอก ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการใช้งานหลัก และเป็นส่วนหนึ่งในการใช้งานของรอก และเครนไฟฟ้าค่ะ
 

   หลักเกณฑ์และวิธีการ การใช้เชือก ลวดสลิง และรอก

 
        ตามประกาศจากกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน เมื่อปี พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การใช้เชือก ลวดสลิง และรอก ซึ่งรายละเอียดได้อาศัยอำนาจตามความในข้อ 86 แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบด้วยมาตรา 33 มาตรา 41 มาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย อธิบดีกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ค่ะ
ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การใช้เชือก ลวดสลิง และรอก พ.ศ. 2553”
ข้อ 2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3. ในประกาศนี้
   “เชือก” หมายถึง สิ่งที่มีลักษณะเป็นเส้นทำด้วยวัสดุที่มีคุณสมบัติเหนียว ที่ไม่ ใช่เส้นลวด หรือโซ่ เช่น ด้าย ป่าน หรือปอ ที่นำมาสาน ถัก มัดฟั่น หรือมัดตีเกลียว  และให้หมายความรวมถึงสลิงใยสังเคราะห์ เช่น สลิงอ่อน สลิงผ้าใบ หรือสลิงไนล่อน
    “ลวดสลิง”  หมายถึง   เชือกที่ทำด้วยเส้นลวดหลายเส้นที่ตีเกลีย  หรือพันรอบแกนชั้นเดียว   หรือหลายชั้น
 
     “รอก” หมายถึง อุปกรณ์ผ่อนแรงมีลักษณะคล้ายล้อ      เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสิ่งของ  โดยร้อยไว้กับเชือกโซ่หรือ ลวดสลิง


 
 

หมวด 1 บททั่วไป

 
ข้อ 4. ให้นายจ้างใช้เชือก ลวดสลิง และรอก ให้เป็นไปตามคุณลักษณะและข้อกำหนดของการใช้งาน ที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับเชือก ลวดสลิง และรอก ได้ทราบถึงคุณลักษณะ และข้อกำหนดของการใช้งานของเชือก ลวดสลิง และรอก ตามวรรคหนึ่ง
ข้อ 5. ให้นายจ้างตรวจสอบเชือก ลวดสลิง รอก และอุปกรณ์ประกอบเบื้องต้นให้อยู่ในสภาพปลอดภัย พร้อมใช้งาน และตรวจตามรายการตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด
ข้อ 6. การใช้งานเชือก หรือลวดสลิงในการยก ดึง ลาก สิ่งของ นายจ้างต้องจัดให้มีการถักหรือทำเป็นบ่วงที่ปลายเชือกหรือลวดสลิงโดยการผูก มัด หรือยึดโยง ให้มั่นคงแข็งแรงและทดลองยก ดึง ลาก เพื่อตรวจสอบสภาพสมดุลย์ก่อนการปฏิบัติงานจริง
ข้อ 7. ให้นายจ้างจัดให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยในรัศมีการทำงานที่อาจได้รับอันตรายจากการใช้เชือก ลวดสลิง รอก เนื่องจากการตกหล่น ดีด หรือกระเด็น และจัดให้มีป้ายเตือนอันตรายดังกล่าว ติดไว้ให้เห็นชัดเจน ณ บริเวณนั้น
ข้อ 8. ให้นายจ้างควบคุมดูแลมิให้ผู้ใดใช้เชือก ลวดสลิง หรือรอกในการห้อย โหน เกาะขึ้นลง หรือเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
ข้อ 9. ให้นายจ้างจัดให้มีการเก็บและบำรุงรักษาเชือก ลวดสลิง รอก ตามข้อกำหนดชนิด ประเภท วัตถุประสงค์ รายละเอียด และระยะเวลาที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด
 

หมวด 2 เชือก

 
ข้อ 10. ให้นายจ้างใช้เชือกที่มีค่าความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 5 ขณะใช้งาน และต้องควบคุมตรวจสอบมิให้นำเชือกผุเปื่อย ยุ่ย ชำรุด สกปรก หรือพอง อันอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยมาใช้งานนายจ้างต้องควบคุมตรวจสอบเพิ่มเติมมิให้นำสลิงใยสังเคราะห์ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ มาใช้งาน
(1) มีรอยเย็บปริ หรือขาด
(2) มีเศษโลหะหรือสิ่งอื่นใดฝังตัวอยู่ในเส้นใย หรือเกาะที่ผิว
(3) มีรอยเนื่องจากความร้อนหรือสารเคมี
ข้อ 11. ให้นายจ้างควบคุมดูแลการใช้เชือกสำหรับการยก ดึง ลาก ผูก มัด หรือยึดโยงมิให้ ถู ลาก กับพื้นดินหรือพื้นผิวขรุขระหรือในขณะใช้งาน
ข้อ 12. ให้นายจ้างจัดให้มีการทำความสะอาดเชือกหลังจากใช้งานเสร็จสิ้นแล้ว และเก็บรักษาไว้ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ไม่ให้ถูกความชื้น ความร้อน หรือสารเคมี
 

หมวด 3 ลวดสลิง

 
ข้อ 13. ห้ามมิให้นายจ้างนำลวดสลิงที่มีลักษณะดังต่อไปนี้มาใช้งาน
(1) ถูกกัดกร่อนชำรุด หรือเป็นสนิมจนเห็นได้ชัดเจน
(2) มีร่องรอยเนื่องจากถูกความร้อนทำลาย
(3) ขมวด (Kink) หรือแตกเกลียว (Bird Caging)
(4) เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กลงเกินร้อยละห้าของเส้นผ่านศูนย์กลางเดิม
(5) เส้นลวดในหนึ่งช่วงเกลียว (Lay) ขาดตั้งแต่สามเส้นขึ้นไปในเกลียว (Strand) เดียวกัน  หรือขาดตั้งแต่หกเส้นขึ้นไปในหลายเกลียว (Strands) รวมกัน
ข้อ 14. ลวดสลิงที่นายจ้างนำมาใช้สำหรับการผูก มัด หรือยึดโยงวัสดุ สิ่งอื่นใดต้องมีค่า
ความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 5
- กรณีใช้ลวดสลิงสำหรับยึดโยงส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องจักร หรือปั้นจั่น ต้องมีค่าความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 3.5
- กรณีใช้ลวดสลิงสำหรับเป็นลวดสลิงวิ่ง ต้องมีค่าความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 6
ข้อ 15. กรณีนายจ้างใช้ลวดสลิงสำหรับการผูก มัด หรือยึดโยงวัสดุ และมีการใช้คลิปตัวยูเป็นตัวยึด ต้องจัดให้มีคลิปอย่างน้อยสามอัน โดยให้ด้านท้องของคลิปกดอยู่กับปลายลวดสลิงด้านที่รับแรง
ข้อ 16. ให้นายจ้างจัดให้มีการควบคุมดูแลให้มีลวดสลิงเหลืออยู่ในม้วนลวดสลิงไม่น้อยกว่าสองรอบในขณะทำงาน
 

หมวด 4 รอก

 
ข้อ 17. ห้ามมิให้นำรอก มาใช้งานผิดประเภท เช่น ห้ามนำรอกที่ใช้กับเชือกมาใช้กับลวดสลิง
ข้อ 18. นายจ้างต้องใช้รอกที่ผลิตด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนทาน เมื่อนำรอกมาใช้งานรอกต้องไม่แตกบิ่นสึกหรอหรือชำรุด
ข้อ 19. ให้นายจ้างปฏิบัติเมื่อมีการนำรอกมาใช้งาน ดังนี้
(1) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ครอบรอก รอกช่วย เพื่อมิให้เชือก ลวดสลิง หลุดจากร่องรอก
(2) กำหนดมาตรการสำหรับผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในเขตที่มีการใช้รอกเหนือระดับพื้นทางเดินและห้ามมิให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณดังกล่าว
ข้อ 20. ให้นายจ้างควบคุมตรวจสอบการใช้ชุดรอกที่ใช้แขวนกระเช้านั่งร้าน (Suspended Scaffold) ให้เป็นไปตามคุณลักษณะของชุดรอก หรือตามคู่มือหรือคำแนะนำการใช้งานของผู้ผลิต และต้องมีความแข็งแรงสมบูรณ์สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย
                               
                                                        ประกาศ ณ วันที  16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
                                                   อัมพร นิติสิริ
                                                         อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 
 

   ผลงานเครนไฟฟ้าของเดือนที่ผ่านมา

 
 
          ค่ะ และในเดือนนี้เราก็ยังมีผลงานติดตั้งเครนไฟฟ้าของเดือนที่ผ่านมาให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมกันอีกนะคะ ซึ่งในการผลิต และติดตั้งเครนไฟฟ้าในแต่ละงาน ทางบริษัทฯ ทำด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และตั้งใจที่จะสร้างผลิตเครนไฟฟ้าอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งานเครนไฟฟ้าได้อย่างพึงพอใจถึงประสิทธิภาพ และคุณภาพ การทำงานของรอก และเครนไฟฟ้าในแต่ละงาน ที่ได้มีการติดตั้งให้กับลูกค้าทุกท่านค่ะ และภาพด้านล่างต่อไปนี้ เป็นรูปภาพผลงานเครนไฟฟ้าของเดือนที่ผ่านมาค่ะ เรามาชมไปพร้อมๆ กันเลยนะค
 
 
 
 
 
 
 
 
และ
 
         บริษัท ไทแทน เครน จำกัด ขอแสดงความขอบคุณอย่างยิ่ง ที่ลูกค้าทุกท่านได้ให้โอกาสในการสนับสนุนสินค้า และผลิตภัณฑ์ของเราด้วยดีตลอดมา ทั้งนี้ทางบริษัท ไทแทน เครน ขอยืนยันว่าจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และการบริการที่ประทับใจหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า และการบริการหลังการขายของทางบริษัทฯ ของเราตลอดไปค่ะ
 
       ลูกค้าท่านใดมีความต้องการที่จะใช้เครนไฟฟ้า เพื่อใช้ในการทำงานของท่าน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท ไทแทน เครน จำกัด ที่อยู่ 1/19  หมู่ 1  ตำบลพิมพา  อำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา หรือโทรศัพท์ได้ที่ เบอร์ 0 3857 1666-9 และแฟกซ์ 0 3857 1665 และอีเมลล์ titancrane@live.com ค่ะ
 
 
 
 
TITAN GROUP COMPANY
 

 

 
 
 
 
 
บริษัท ไทแทน เครน จำกัด
1/19  Moo 1  Pimpa,  Bangpakong, Chachoengsao  24180  Thailand
E-mail : titancrane@live.com

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้