History

       บริษัท ไทแทน เครน จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2540 ในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด สเปเชี่ยล อีควิปเม้นท์ ดำเนินธุรกิจด้านการนำเข้าเครื่องจักร และอุปกรณ์อะไหล่จากต่างประเทศ  และรับงานสร้าง  ติดตั้งรอกไฟฟ้า  และเครนไฟฟ้าพร้อมทั้งรับงานบริการเซอร์วิสต่างๆ  หลังการขาย  ต่อจากนั้นกิจการได้มีการขยายตัวขึ้นมาก  จึงได้
จดทะเบียนบริษัท ไทแทน เครน จำกัด เพิ่มขึ้น มาเพื่อเป็นบริษัทหลักในการทำธุรกิจ ในวันที่ 13 มีนาคม 2543 ด้วยทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 50 ล้านบาท
        บริษัท ไทแทน เครน จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นผู้นำเข้าสินค้า และเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว สำหรับรอกโซ่ไฟฟ้า และรอกสลิงไฟฟ้า ยี่ห้อ Street ซึ่งเป็นรอกไฟฟ้าคุณภาพสูง เป็นแบรนด์อันดับ  1  ของประเทศอังกฤษ,  และนำเข้าสินค้ารางนำไฟฟ้า  ยี่ห้อ  Mobilis  ของประเทศฝรั่งเศส,  รีโมทคอนโทรล  ยี่ห้อ  Fomotech  ของประเทศไต้หวัน  ฯลฯ
รวมถึงเราเป็นผู้ออกแบบดีไซน์, ผลิต, ติดตั้ง และสร้างงานโครงสร้างต่างๆ ของเครนไฟฟ้าต่างๆ เช่น เครนเหนือศีรษะวิ่งบนราง, เครนเหนือศีรษะวิ่งใต้ราง, เครนสนามขาสูง 2 ข้าง, เครนสนามขาสูงข้างเดียว, เครนเสายื่นแขนยกหมุน, เครนติดผนังยื่นแขนยกชนิดต่างๆ ทั้งแบบคานเดี่ยว และแบบคานคู่ เครนสนามโครงสร้างขนาดเล็ก, รวมถึงโมโนเรลชนิดต่างๆ พร้อมทั้งงานบริการหลังการขาย อย่างครบวงจร สำหรับลูกค้าในกลุ่มรัฐวิสาหกิจ ราชการ และเอกชนหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งลูกค้าภายในประเทศไทย และลูกค้าในกลุ่ม ประเทศกลุ่มอาเซียน
 
 
                                                        
 
                                                      

สารจากผู้บริหาร

          ตลอดเวลากว่า 26 ปีที่ผ่านมา เราเขียนหนังสือที่มีชื่อว่า บริษัท ไทแทน เครน จำกัด ขึ้นมา เริ่มจากหน้าแรก เมื่อก่อตั้งบริษัทขึ้นมา ในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 หน้าที่สองในการแนะนำบริษัทฯ ให้เป็นที่รู้จักกับลูกค้าและคู่ค้า หน้าที่สามในการสร้างความเชื่อถือให้กับลูกค้าหน้าที่สี่ในการพัฒนาระบบการบริหาร หน้าที่ห้าในการพัฒนากระบวนการผลิต หน้าที่หกในการสร้างทีมงานบริการหลังการขาย หน้าที่เจ็ดในการปรับตัวทางธุรกิจเมื่อเกิดวิกฤตต่าง ๆ และมากมายหลายหน้าที่ผ่านมา จากผู้บริหารที่มากความสามารถรุ่นสู่รุ่น จนถึงวันนี้หนังสือที่มีชื่อว่า บริษัท ไทแทน เครน จำกัด ส่งต่อมาสู่ผม ในฐานะผู้จัดการบริหารบริษัท หนังสือเล่มนี้ยังคงจะเขียนเรื่องราวต่อไปอีกมากมายหลายหน้า หลายเนื้อหา บริษัทฯ ของเรายังคงดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างมั่นคงยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ำสมัย ใส่ใจความปลอดภัย

ธุรกิจการผลิตเครนไฟฟ้า เป็นส่วนช่วยส่งเสริมกระบวนการดำเนินธุรกิจของลูกค้า ยก ย้าย ขับเคลื่อน ธุรกิจของลูกค้าให้ประสบความสำเร็จ จากผลสำเร็จและความไว้ใจของลูกค้าที่ผ่าน พร้อมด้วยประสบการณ์ของบุคลากรที่บริษัทฯ มีอยู่จะเป็นรากฐานที่มั่นคงและยั่งยืนในการ เติบโตของธุรกิจ ในฐานะผู้บริหาร ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า และคู่ค้าทางธุรกิจ ทีส่งเสริมช่วยกันเขียนหนังสือเล่มนี้ให้ยังคงมี หน้าต่อไปเรื่อย ๆ ยังมีหน้าใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 

“ ยกระดับความปลอดภัย"

 ให้กับอุตสาหกรรมของคุณ

  

ปรัชญา

PHILOSOPHY

ยกระดับความระดับปลอดภัยให้กับทุกอุตสาหกรรมของคุณ

Lifting Safety to Your Industries

  

วิสัยทัศน์

VISION

เป็นบริษัทไทยชั้นนำในภูมิภาคอาเชียน ที่ดำเนินธุรกิจเครนไฟฟ้าอย่างมั่นคงยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีล้ำสมัย ใส่ใจความปลอดภัย

  

พันธกิจ

MISSION

     มุ่งมั่นเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างมูลค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู้ค้า และชุมชน

     ส่งมอบเครนไฟฟ้าที่มีคุณภาพสู้ลูกค้าผ่านการผลิต และพัฒนาเครนไฟฟ้าด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

          ลดต้นทุนในอนาคตให้กับลูกค้า ด้วยสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุด

          ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย ในการป้องกัน ส่งเสริมความปลอดภัยจากการใช้งานเครนไฟฟ้า

          แสวงหาโอกาสและทางเลือกใหม่ทางการขาย เพื่อสร้างการเติบโตและขยายฐานทางธุรกิจ

          พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เพิ่มขีดความรู้ความสามารถ ในการแข่งขันทางธุรกิจระดับภูมิภาคอาเซียน

         ลดต้นทุนทางการเงิน ควบคุมต้นทุนการผลิต กระชับการติดตั้ง 

        ส่งเสริมสร้างกิจกรรมสู่คุณภาพ 7 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย สวยงาม สิ่งแวดล้อม)

 

 

นโยบายการบริหาร

MANAGERENT POLICY  

             เพื่อบรรลุผลสำเร็จ การเป็นบริษัทไทยชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน ที่ดำเนินธุรกิจเครนไฟฟ้า ในการออกแบบผลิต และติดตั้งอย่างมั่นคงยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีล้ำสมัย ใส่ใจความปลอดภัย บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย และส่งเสริมนโยบายการบริหาร ดังนี้

ด้านการเงิน (Financial Perspective)
• ฝ่ายบริหารมีแนวทางลดต้นทุนทางการเงิน โดยการหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำ และชำระก่อนกำหนดระยะเวลาเพื่อการบริหารต้นทุนทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ
• ฝ่ายบริหารมีแนวทางการบริหารการเงินคือ ใช้เงินจากกิจกรรมดำเนินงาน (Operating Activities) เพื่อให้มีเงินหมุนเวียนอย่างเพียงพอ และสามารถเติบโต สร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับบริษัทฯ
• ฝ่ายบริหารมุ่งเน้นการสร้างอัตราผลตอบแทนกำไรจากการดำเนินกิจการ จากการเพิ่มขึ้นของรายได้ทั้งจากลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ โดยใช้นวัตกรรม, เทคโนโลยี และการควบคุมต้นทุนการผลิต เพื่อสร้างกำไรสูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของบริษัทฯ
ด้านลูกค้า (Customer Perspective)
• ฝ่ายบริหารมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าพึงพอใจโดยการลดต้นต้นทุนโดยรวมในการเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์รวมถึงการให้บริการในอนาคตที่ไม่แพง และคุ้มค่าตลอดอายุการเป็นเจ้าของ
• ฝ่ายบริหารมุ่งพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และบริการของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับอัตราส่วนราคาสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของเรา เพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่า
• ฝ่ายบริหารมุ่งพัฒนาตลาดใหม่ แสวงหาโอกาสและทางเลือกใหม่ทางการขาย โดยใช้ผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อสร้างฐานลูกค้ากลุ่มใหม่อย่างต่อเนื่อง
ด้านกระบวนการภายใน (Internal Business Process Perspective)
• ฝ่ายบริหารมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อความมั่นคงยั่งยืนของบริษัทฯ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการควบคุมต้นทุนการผลิตให้สามารถแข่งขันราคาได้ทั้งกับคู่แข่งในประเทศและต่างประเทศ โดยการใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยและพร้อมไปสู่ระบบหุ่นยนต์ออโตเมติก พร้อมทั้งคิดค้นแนวทางการผลิตให้ใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
• ฝ่ายบริหารมุ่งมั่นที่จะสร้างระบบพัฒนาการทำงานให้เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมโยงกันเป็นระบบ ERP เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน การบริหารคลังสินค้า และวัตถุดิบที่ดี ให้ทำงานบนฐานข้อมูลเดียวกันทั้งบริษัทฯ
• ฝ่ายบริหารมุ่งมั่นเรื่อง การกำหนดเวลาโครงการให้ส่งมอบงานได้ตรงต่อเวลา โดยเข้มงวดเรื่องการวางแผนทำแผนงานทุกฝ่ายให้เกี่ยวข้องกัน และติดตามสรุปผลงานประจำสัปดาห์ ประจำเดือน ประจำไตรมาสและประจำปี
ด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Growth Perspective)
• ฝ่ายบริหารส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสร้างประสิทธิภาพการทำงานและความพึงพอใจของพนักงานในการทำงาน ได้แก่กิจกรรม 5 ส ให้มีประสิทธิผล และจะผลักดันสู่คุณภาพ 7 ส               
(สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย สวยงาม สิ่งแวดล้อม)
• ฝ่ายบริหารส่งเสริมการฝึกอบรมทักษะ เสริมสร้างองค์ความรู้ ความสามารถของพนักงานทุกระดับเพื่อพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต ทั้งแบบ In House Training เช่น การฝึกอบรมการเชื่อมไฟฟ้า ระดับ 2, การเชือมซึมลึก MAG 2G,5G กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และแบบ Public Training เช่น ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร, ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม กับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน, ระดับเทคนิค, เทคนิคการเป็นวิทยากร ปั้นจั่น

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้