2014.09.046 ส่วนประกอบที่สำคัญ และการทำงานของขาเครนขับเคลื่อนแนวยาว

Last updated: 10 Jan 2018  |  9953 Views  | 

 
 
สวัสดีค่ะ กลับมาพบกันเช่นเคย ในทุกๆ เดือนนะคะ
 
          เดือนนี้ก็เข้าสู่เดือนกันยายนแล้วนะคะ และก็ยังอยู่ในช่วงของฤดูฝนนะคะ  ช่วงนี้ฟ้าฝนยังไม่ค่อยเป็นใจซักเท่าไหร่นะคะ นึกอยากจะตกก็ตก เดี๋ยวแดดออก อากาศร้อนอบอ้าว ไม่มีอะไรแน่นอนเลยค่ะ ยังไงพกร่ม พกเสื้อกันฝน ติดตัวกันไว้ และรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ
 
          และในเดือนกันยายนนี้ก็ยังมีวันสำคัญๆ อยู่ด้วยกันหลายวันเลยค่ะ วันสำคัญในเดือนกันยายน จะมีอยู่ด้วยกันดังนี้ค่ะ
 
               วันที่   1 กันยายน 2557  :  วันสืบ นาคะเสถียร
               วันที่   6 กันยายน 2557  :  วันทรงดนตรี
               วันที่ 15 กันยายน 2557  :  วันศิลป์ พีระศรี
               วันที่ 16 กันยายน 2557  :  วันโอโซนโลก
               วันที่ 20 กันยายน 2557  :  วันเยาวชนแห่งชาติ
               วันที่ 20 กันยายน 2557  :  วันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติ
               วันที่ 24 กันยายน 2557  :  วันมหิดล
 
          ก็มีวันสำคัญๆ กันอยู่หลายวันเลยใช่ไหมคะ แต่จะขอหยิบยกมาเล่าให้ฟังคร่าวๆ 1 วันค่ะ คือ "วันเยาวชนแห่งชาติ" ค่ะ 
 

    วันเยาวชนแห่งชาติ  
 
 
ประวัติของวันเยาวชนแห่งชาติ    
     วันเยาวชนแห่งชาติ  เริ่มมีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2528 หลังจากที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ปี 2528 เป็นปีเยาวชนสากล ดังนั้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติกำหนด ให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรีถึงสองพระองค์ คือ            
 
• พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชสมภพเมื่อ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396
• พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ทรงพระราชสมภพเมื่อ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2468
 
     นอกจากนี้ยังได้มีการส่งเสริมให้เยาวชนที่กระจายกันทั่วประเทศได้ตระหนักว่าเยาวชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาชาติให้มีความมั่นคงและเจริญรุ่งเรือง โดยเริ่มจากการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีค่านิยมที่ถูกต้อง ภูมิใจและหวงแหนและอนุรักษ์ไว้ซึ่งความเป็นไทย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย รู้จักการอดออมและประหยัดรวมทั้งการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขค่ะ
 
       ความหมายคำว่า "เยาวชน" หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกิน 14 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ และไม่ใช่ เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้วด้วยการสมรส
 
เป้าหมายของวันสำคัญ มี 3 ประการ  คือ 
 
      1. เพื่อให่เยาวชน ช่วงอายุ 15-25 ปี ได้ตระหนักนึกความสำคัญในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน พัฒนาประเทศ
      2. เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อประเทศชาติทั้งในด้านคุณภาพคุณธรรม
      3. เพื่อให้นโยบายส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง สัมฤทธิ์ผล
 
 
กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติในวันเยาวชนแห่งชาติ
 
      1. จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่ความสำคัญ หน้าที่ของเยาวชนเพื่อให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ตระหนักและเข้าใจ
      2. ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมสาธารณประโยชน์กิจการเพื่อการกุศล กิจกรรมในชุมชน ฯลฯ
 
 
คำขวัญวันเยาวชนแห่งชาติ 
 
" ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ "
 
 
        ค่ะ ได้ฟังประวัติของ "วันเยาวชนแห่งชาติ" กันพอคร่าวๆ แล้วนะคะ และลำดับต่อมานี้ มาชมผลงานเครนไฟฟ้าของเดือนที่ผ่านมาล่าสุดค่ะ ว่ามีติดตั้งเครนไฟฟ้าประเภทไหนกันบ้าง ในช่วงเดือนที่ผ่านมาค่ะ
 
 
​  
     ผลงานเครนไฟฟ้าในช่วงเดือนที่ผ่านมา

 
 
        และนี่คือผลงานติดตั้งเครนไฟฟ้า ที่มีการติดตั้งแล้วเสร็จในบางส่วนของเดือนที่ผ่านมาล่าสุดค่ะ 
 
เครนเหนือศีรษะ แบบคานเดี่ยว
ขนาดยกน้ำหนัก 5 ตัน ยกสูง 10 เมตร
กว้าง 10 เมตร วิ่งยาว 27 เมตร
เครนเหนือศีรษะ แบบคานเดี่ยว
ขนาดยกน้ำหนัก 5 ตัน ยกสูง 6.5 เมตร
กว้าง 10 เมตร วิ่งยาว 20 เมตร
 
เครนเหนือศีรษะ แบบคานเดี่ยว 
ขนาดยกน้ำหนัก 10 ตัน ยกสูง 8 เมตร 
กว้าง 14 เมตร วิ่งยาว 35 เมตร
เครนเหนือศีรษะ แบบคานเดี่ยว
ขนาดยก
น้ำหนัก 1 ตัน ยกสูง 6 เมตร
กว้าง 5 เมตร วิ่งยาว 11 เมตร
   
เครนเหนือศีรษะ แบบคานเดี่ยว 
ขนาดยกน้ำหนัก 3.2 ตัน ยกสูง 4 เมตร 
กว้าง 9 เมตร วิ่งยาว 13 เมตร
เครนเหนือศีรษะ แบบคานเดี่ยว 
ขนาดยกน้ำหนัก 5 ตัน ยกสูง 5 เมตร 
กว้าง 15 เมตร วิ่งยาว 43 เมตร
 
 
   
   
ส่วนประกอบที่สำคัญ และการทำงานของชุดขาเครนขับเคลื่อนตามแนวยาว

 
 
      ในส่วนประกอบหลักๆ ของชุดเครนไฟฟ้าที่ใช้สำหรับงานอุตสาหกรรม ในส่วนของชุดขาเครนขับเคลื่อนตามแนวยาว เป็นส่วนประกอบหลักที่สำคัญ เพื่อให้เครนสามารถเคลื่อนที่ได้ตามแนวยาวของโรงงานค่ะ และในส่วนประกอบที่เป็นชุดขาเครนขับเคลื่อนตามแนวยาว จะมีอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบกันดังนี้ค่ะ
 
ชุดขาเครนขับเคลื่อนตามแนวยาว (End Carriages)        
 
      มีลักษณะเป็นชุดเครื่องประกอบเข้ากับชุดคานเครน ซึ่งโดยปกติจะมีการใช้งานคู่ (ชุดซ้าย และขวา) เพื่อใช้ในการติดตั้งรองรับที่ส่วนปลายของชุดคานเครน ทั้ง 2 ด้าน เพื่อขับเคลื่อนชุดเครนไฟฟ้าให้เคลื่อนที่ตามแนวยาวไปพร้อมกัน ทั้ง 2 ฝั่งรางวิ่งโดยมีลักษณะการออกแบบประกอบด้วยใช้เหล็กแผ่นพับขึ้นรูปประกอบเครน โครงสร้างที่แข็งแรง และสวยงาม โดยแต่ละข้างของ "ชุดขาเครนขับเคลื่อน" จะมีลักษณะเป็นช่องยึด เรียกว่า (Bogie) ซึ่งมีชุดล้อเครน (Wheel Block) ประกอบติดตั้งกับชุดโบกี้ ทั้ง 2 ด้าน สำหรับชุดล้อจะมีลักษณะเป็นล้อขับ (Guide Wheel) และล้อตาม ( Pursue Wheel) เพื่อใช้เป็นจุดหมุนเคลื่อนที่ตามรางวิ่งไกด์ลาย และสำหรับในการขับเคลื่อนที่ตามแนวยาว เราจะใช้ชุดเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้าแบบ (Hollow Shaft Mouth Gear Motor) ยึดติดแบบยืดหยุ่นกับชุดหัวโบกี้ และใช้เพลาขับสอดทะลุผ่านเข้าตรงสู่ช่องเฟืองในแกนชุดเกียร์มอเตอร์ และล้อขับ ทั้ง 2 ด้านล็อคติดเข้าด้วยกัน เพื่อบังคับให้ชุดล้อหมุนตามชุดเกียร์มอเตอร์ได้อย่างสมดุลขับเคลื่อนน้ำหนักที่รับจากชุดคานเครนทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการสึกหรอที่น้อยสุด
 
 
ชุดขาเครน แบบคานคู่ ชุดขาเครน แบบคานเดี่ยว
 
 
ชุดล้อขับ ชุดล้อตาม
 
 
ชุดมอเตอร์ขับเครน ตามแนวยาว
 
 
ชุดตู้คอนโทรลเครนขับเคลื่อนตามแนวยาว
 
   และสำหรับเรื่องการคอลโทรลเราจะใช้ตู้คอลโทรลไฟฟ้าในการสั่งการทำงานเครน เคลื่อนที่ตามแนวยาวในลักษณะ 2 ทิศทางคือเดินหน้า-ถอยหลัง เช่นเดียวกับชุดรอกไฟฟ้า ซึ่งแยกติดตั้งได้อิสระโดยอุปกรณ์ทั้งหมดที่ได้กล่าวมา ของ "ชุดขาเครนขับเคลื่อน" จะสามารถรองรับน้ำหนัก ทั้งหมดจากวัตถุน้ำหนักที่ ยกอย่างเต็มพิกัดที่ผ่านการยกขึ้นจากรอกไฟฟ้า และน้ำหนักหน้าโครงสร้างของชุดคานเครน ส่งผ่านลงสู่ชุดล้อเครนเพื่อขับเคลื่อนที่ และกระจายน้ำหนักการยกลงไปสู่ชุดรางวิ่ง และทางวิ่งเครนได้อย่างแข็งแรงด้วยการเคลื่อนที่ ที่นิ่มนวลมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูงสุดเพื่อเพิ่มความสะดวกในการยกย้ายวัตถุ หรือสินค้ามีน้ำหนักภายในอาคารโรงงานได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพสูงสุด
 
 
      หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆ ของเครนไฟฟ้า สามารถเข้าชมได้ที่เว็ปไซต์ของทางบริษัทฯ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายขายโครงการเครนไฟฟ้าค่ะ ทางบริษัทฯ ยังมีสินค้าอื่นๆ อีกมากมายเกี่ยวกับเครนไฟฟ้าให้ท่านได้ศึกษาก่อนค่ะ และพร้อมให้คำปรึกษาสำหรับลูกค้าทุกๆ ท่าน เพื่อสร้างความมั่นใจก่อนการตัดสินใจสั่งซื้อต่อไปค่ะ และเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ให้ได้มากที่สุด และยังมีบริการจัดส่งหลังการขาย เพื่อให้ท่านสะดวก และรวดเร็วในการรับสินค้าค่ะ
 
 
        แล้วฉบับหน้ามารอชมกันนะคะว่าทาง บริษัท ไทแทนเครน จะมีสินค้า และผลิตภัณฑ์อะไรดีๆ มานำเสนอให้ได้ชมกันอีกค่ะ แล้วกลับมาพบกันใหม่ฉบับเดือนตุลาคมค่ะ สวัสดีค่ะ
 
 
 
 
บริษัท ไทแทน เครน จำกัด
1/19  หมู่ 1  ต.พิมพา  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา  24180
โทร. 0 385 71666-9     แฟกซ์. 0 3857 1665
E-mail  :  titanrane@live.com
Web site  :  www.titancrane.co.th
https://www.facebook.com/TitanCrane.StreetHoist
 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้